کاش مےشد خدا را بوسید...

درشگفتم که سلام آغاز هر دیدارست ولی در نماز پایان است

شاید این بدین معناست که پایان هر نماز آغاز دیدار است.

                                              (دکتر علی شریعتی)